අපගේ වෙබ් අඩවි වලට සාදරයෙන් පිළිගනිමු!
head_bg

ජනවාරි සිට අප්රේල් දක්වා

ජනවාරි සිට අප්රේල් දක්වා ෆෝක්ලිෆ්ට් ට්රක් රථ 48,271 ක් අපනයනය කර ඇති අතර එය වසරින් වසර 2.47% කින් ඉහළ ගොස් තිබේ

චීන ඉදිකිරීම් යන්ත්‍රෝපකරණ කර්මාන්ත සංගමයේ කාර්මික වාහන ශාඛාවේ සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, 2020 අප්‍රේල් මාසයේදී ෆෝක්ලිෆ්ට් 69,719 ක් අලෙවි වූ අතර, වාර්ෂිකව 12,915 කින් වැඩිවීම 22.7% කින් වැඩි විය; ඒ අතර දේශීය ව්‍යවසායන් එම මාසය තුළ ඒකක 64,461 ක් විකුණා ඇති අතර එය වසරින් වසර ඒකක 12,945 ක වැඩිවීමක් වන අතර එය 25.1% ක වැඩිවීමකි. එම මාසය තුළ විදේශ ව්‍යාපාරවල විකුණුම් පරිමාව 5258 ක් වූ අතර එය වසරින් වසර කට්ටල 30 කින් හෝ 0.57% කින් පහත වැටුණි. අපේ‍්‍රල් මාසයේදී විදුලි ෆෝක්ලිෆ්ට් ඒකක 33,750 ක් අලෙවි වූ අතර එය වාර්ෂිකව ඒකක 9,491 කින් ඉහළ ගොස් 39.1% කින් ඉහළ ගියේය. අභ්‍යන්තර දහන ෆෝක්ලිෆ්ට් වල විකුණුම් පරිමාව ඒකක 35,969 ක් වූ අතර එය වසරින් වසර ඒකක 3,424 කින් වැඩිවීම 10.5% ක වැඩිවීමකි. විදුලි ෆෝක්ලිෆ්ට් 48.4% කි.

2020 ජනවාරි සිට අප්රේල් දක්වා ෆෝක්ලිෆ්ට් 197,518 ක් විකුණා ඇති අතර එය වසරින් වසර 12,265 කින් හෝ 5.85% කින් අඩුවී ඇත. ඒවා අතර: දේශීය ව්‍යවසායන් විකුණනු ලැබුවේ කට්ටල 181,107 ක්, පසුගිය වසරට වඩා 7129 ක් අඩු, 3.79% කින් පහත වැටීම; විදේශ ව්‍යාපාරවල සමුච්චිත විකුණුම් පරිමාව 16,411 ක් වූ අතර එය පසුගිය වසරේ එම කාලයට සාපේක්ෂව 5,136 කින් හෝ 23.8% කින් අඩු විය. විදුලි ෆෝක්ලිෆ්ට් ට්‍රක් රථවල සමුච්චිත විකුණුම් පරිමාව ඒකක 95,697 ක් වූ අතර එය වසරින් වසර ඒකක 3,788 ක වැඩිවීමක් සහ 4.12% ක වැඩිවීමක්; විදුලි ෆෝක්ලිෆ්ට් 48.4% ක් වූ අතර අභ්‍යන්තර දහන ෆෝක්ලිෆ්ට්වල සමුච්චිත විකුණුම් පරිමාව ඒකක 101,821 ක් වූ අතර එය පසුගිය වසරේ එම කාලයට වඩා ඒකක 16,053 කින් අඩු විය 13.6%.

අප්රේල් මාසයේ ෆෝක්ලිෆ්ට් ට්රක් රථ අලෙවිය ඒකක 56,626 ක් වූ අතර එය වසරින් වසර ඒකක 11,316 කින් වැඩිවීම 25% ක වර්ධනයකි. ජනවාරි සිට අප්රේල් දක්වා දේශීය විකුණුම් 149,247 ක් වූ අතර එය වසරින් වසර 8.25% කින් පහත වැටී ඇත.

අපේ‍්‍රල් මාසයේදී ෆෝක්ලිෆ්ට් අපනයන ඒකක 13,093 ක් වූ අතර එය සමස්ත විකුණුම් පරිමාවෙන් 18.8% ක් වූ අතර එය වාර්ෂිකව ඒකක 1,599 කින් ඉහළ ගොස් 13.9% කින් ඉහළ ගොස් තිබේ. ඒ අතර විදුලි ෆෝක්ලිෆ්ට් ට්‍රක් රථ අපනයනය ඒකක 9,077 ක් වූ අතර එය වසරින් වසර ඒකක 2,335 කින් ඉහළ ගොස් 34.6% කින් ඉහළ ගොස් තිබේ. එම මාසයේම අභ්‍යන්තර දහන ෆෝක්ලිෆ්ට් අපනයන ඒකක 4016 ක් වූ අතර එය පසුගිය වසරේ එම කාලයට වඩා ඒකක 736 කින් අඩු වූ අතර එය 15.5% ක අඩුවීමකි. විදුලි ෆෝක්ලිෆ්ට් අපනයනය 69.3% කි.

ජනවාරි සිට අප්රේල් දක්වා ෆෝක්ලිෆ්ට් ට්රක් රථවල මුළු අපනයනය 48,271 ක් වූ අතර එය සමස්ත විකුණුම් පරිමාවෙන් 24.4% ක් වන අතර එය වසරින් වසර කට්ටල 1163 කින් වැඩිවීම 2.47% ක වැඩිවීමකි. ඒ අතරින් විදුලි ෆෝක්ලිෆ්ට් 33,761 ක් අපනයනය කර ඇති අතර එය වසරින් වසර 3,953 කින් හෝ 13.3% කින් ඉහළ ගොස් තිබේ. විද්‍යුත් ෆෝක්ලිෆ්ට් ට්‍රක් රථවල සමුච්චිත අපනයනය 69.9% ක් වූ අතර අභ්‍යන්තර දහන ෆෝක්ලිෆ්ට් ට්‍රක් රථවල සමුච්චිත අපනයනය ඒකක 14,510 ක් වූ අතර එය වසරින් වසර ඒකක 2,790 කින් හෝ 16.1% කින් අඩු විය.


තැපැල් කාලය: ජුනි -18-2021